Ruimte voor actuele kunst

Editie

Gert Verhoeven: à redouter: Castratio and Menopausis, 2017

editie, gesigneerd aan de achterkant

afmetingen: 60 x 90 cm

oplage: 33 ex. + 2 AP’s

prijs: € 285 incl. BTW / voor Sympathisanten LLS: € 228

BESTELLEN

[NL]

à redouter
Editiereeks van Gert Verhoeven

De Belgische schilder Pierre-Joseph Redouté legde zich van 1784 tot 1840 toe op het nauwkeurig tekenen en schilderen van botanische elementen.
Zijn rozen zijn daarvan de meest bekende. Zijn talent maakte hem tot hofartiest van de rozentuin van Joséphine de Beauharnais, de eerste vrouw van Napoléon dewelke hij voordien had mogen begeleiden als tekenaar tijdens zijn reizen in Egypte. De uiterst nauwkeurig geschilderde roosjes benaderen de perfectie, al zit er bij nader toezien soms een insect verscholen, of een verdord blad, een gebroken takje …

De prenten werden zeer populair, zo ook in Vlaanderen, waar op een bepaald moment iedereen wel één of andere reproductie van zo’n roos in de gang, het toilet of de badkamer had hangen. Zo zijn de prenten op een bepaalde manier deel geworden van het collectieve geheugen.

Met het woordenspel ‘à redouter’ (vertaling: te vrezen), de titel van de editie-reeks, verwijst Gert Verhoeven naar dit stukje huiselijke geschiedenis. Met afbeeldingen en een vormgeving die herinneren aan de roosjes van Redouté creëert hij zijn eigen ‘wenskaarten’, als een gebaar van oprechte genegenheid. Analoog aan de prenten van Redouté zijn de bloemen van Verhoeven voorzien van een Latijns opschrift. De naam van de rozen heeft de kunstenaar ingewisseld voor de naam van verscheidene huidziektes – een verstoring van de huid, van het oppervlak dat binnen en buiten scheidt, dat verhult wat eronder verscholen zit – in combinatie met een ‘kunstenaarsprobleempje’, een symptoom van de nooit ophoudende worsteling van de kunstenaar. De twijfel, de vertwijfeling, het uitstelgedrag, de doornen, … kleine en grote probleempjes of probleemstellingen.

Gert Verhoeven wil een link leggen tussen een stukje huiselijke geschiedenis en de hedendaagse huizen van cultuur. Hij wil op het eerste zicht een element van nostalgische herkenning en vertrouwdheid, een sfeer van huiselijkheid en hartelijkheid binnenbrengen in de antichambres van onze hedendaagse musea en instellingen.
Daarom stelt hij voor om in 14 verschillende culturele ‘huizen’ een roos te hangen en deze aan de bezoekers aan te bieden in een exclusieve editie die enkel verkocht wordt door het respectievelijk huis. De betrachting van de kunstenaar is om de reeks van 14 te verspreiden als een ‘Via Dolorosa’, een soort kruisweg van de kunstenaar, zodat ze samen een virtuele tentoonstelling vormen. Zoals reeds aangegeven zijn de werken niet bedoeld voor de eigenlijke tentoonstellingsruimtes, maar voor haar antichambres zoals de museumshop, de vestiaire, de gang, de toiletten, etc…

Tevens verwijst het aanbieden van de editie naar het idee van de Fluxus- multiples die destijds een belangrijke rol speelden in de ambitie om kunst te democratiseren. In de museumshop wordt de editie toegankelijk voor een breder publiek. Maar ze verwijst er – besmet door ongewenste huidziekten – ook naar het sluipend gevaar van de commercialisering van deze musea. Naar het risico dat met de democratisering ook de commercialisering onze musea overspoelt en het serene kader dat nodig is voor het tonen van kunst ondergraaft. Zoals een ziekte de huid onherstelbaar kan beschadigen. Zoals het kleine insect de roos helemaal kan verslinden.

De eerste in de reeks werd uitgebracht in Museum M in het jaar 2015 Procrastinatio in Rosacea, de tweedeCastratio and Menopausis werd geproduceerd in samenwerking met LLS 387 in december 2017.

De editie werd voorgesteld in het kader van de jaarlijks editieverkoop in Etablissement d’en face. Tijdens de opening op 8 december signeerde kinderen de volledige oplage samen met Gert Verhoeven.

[EN]

à redouter
Edition series by Gert Verhoeven

From 1784 until 1840, the Belgian painter Pierre-Joseph Redouté focused on meticulously drawing and painting botanical elements. Most known are his roses. His talent made him the court artist of Joséphine Beauharnais’s rose garden. She was Napoleon’s first wife and Redouté had had the honor of accompanying Napoleon during his travels in Egypt. The extremely meticulously painted little roses are close to perfection, although, looking more closely, an insect, a withered leaf or a broken branch is concealed in the painting.

The pictures became very popular, also in Flanders, where everyone seemed to have a reproduction of one of these roses in their hallway, toilet or bathroom at some point. That is how these pictures have become part of the collective memory, so to speak.

With the play on words ‘à redouter’ (translation: to be feared), the title of the series, Gert Verhoeven refers to this piece of domestic history. With pictures and a design reminiscent of Redouté’s roses, he creates his own ‘greeting cards’, as a gesture of sincere affection. Analogous to Redouté’s pictures, Verhoeven’s roses have a Latin inscription. The artist has exchanged the roses’ names for the name of several skin diseases – a disruption of the skin, of the surface that separates inside and outside, that conceals what is hidden underneath – in combination with a ‘small artist problem’, a symptom of the never ending struggle of the artist. The doubt, despair, procrastination, thorns, … small and big problems or formulations of problems.

Gert Verhoeven wants to link a piece of domestic history and the contemporary houses of culture. At first sight, he wants to introduce an element of nostalgic recognition and familiarity, an atmosphere of homeliness and cordiality into the antechambers of our contemporary museums and institutes.
That’s why he proposes to hang one rose in 14 different cultural ‘houses’ and to offer this rose to the visitors in an exclusive edition that is only sold by the respective house. This way, the artist tries to spread the series of 14 as a ‘Via Dolorosa’, a sort of Way of the Cross by the artist, so that together they form a virtual exhibition. As indicated, the works are not meant for the actual exhibition spaces, but for the antechambers, such as the museum shops, the cloakroom, the hallway, the toilets, …

Offering the edition also refers to the idea of the Fluxus multiples that played an important part in the ambition to democratize art at the time. In the museum shop, the edition is open to a larger audience. But – contaminated by unwanted skin diseases – it also refers to the insidious threat of the commercialization of these museums, to the risk that, together with the democratization, commercialization will flood our museums and undermine the serene frame needed to show art. The way a disease can irreparably damage the skin. The way a little insect can completely swallow the rose.

The first in the series, Procrastinatio in Rosacea, was released at Museum M in 2015, the second, Castratio and Menopausis, was produced in co-operation with LLS387 in December 2017.

The edition was presented as part of the yearly edition sale at Etablissement d’en face. During the opening on December 8th, together with Gert Verhoeven, children signed the entire edition.