Ruimte voor actuele kunst

Introductie

Introductie

LLS Paleis is een alternatieve tentoonstellingsruimte in Antwerpen, een vrijhaven voor beeldende kunst, een plaats waar de kunstenaar een bondgenoot kan vinden.

Vanuit deze houding bevestigt de organisatie niet de vaste waarden binnen de hedendaagse beeldende kunst, maar heeft ze net aandacht voor het experimentele en uitdagende. LLS profileert zich dan ook als plek waar de structurele en inhoudelijke uniformering van de kunstwereld in vraag wordt gesteld en de inbreng van de kunstenaar steeds centraal staat. Naast solopresentaties worden er eveneens omvangrijke thematentoonstellingen georganiseerd, die door hun onconventionele aanpak een unieke bijdrage leveren aan het discours binnen de hedendaagse kunst. De aandacht gaat naar het eigenzinnige en minder voor de hand liggende binnen een oeuvre; om aldus een breder en complexer kunstbegrip uit te dragen.

LLS 387 werd opgericht in september 2007 op initiatief van Ulrike Lindmayr, die ook de artistieke leiding had tot 2017. De naam van de vzw verwijst naar het adres in de Lange LeemStraat 387 in Antwerpen waar de organisatie gevestigd was. Stella Lohaus engageert zich voor het volgende decennium. Vanaf 2018 is de tentoonstellingsruimte in de Paleisstraat 140 te 2018 Antwerpen gehuisvest, en heet daarom LLS Paleis.

Introduction

Situé à Anvers, LLS Paleis est un espace d’exposition alternatif, un port-franc dédié aux arts plastiques, un espace où les artistes se retrouvent en terrain conquis.

À travers ce positionnement, l’organisation veut s’écarter des valeurs traditionnelles des arts plastiques contemporains et offre, au contraire, une voix aux valeurs expérimentales. LLS se veut comme un lieu de remise en question de l’uniformisation structurelle et intrinsèque du monde de l’art, où la contribution de l’artiste occupe une place centrale. Au-delà des présentations en solo, de nombreuses expositions thématiques sont organisées. De par leur approche non conventionnelle, ces dernières apportent une contribution unique au discours de l’art contemporain. L’accent est ainsi placé sur l’idiosyncrasie et moins sur l’évidence de l’œuvre et contribue à ce titre à une conception artistique plus complexe et plus large.

LLS 387 a été fondée en septembre 2007 à l’initiative d’Ulrike Lindmayr, qui en a également exercé la direction artistique jusqu’en 2017. Le nom de cette association à but non lucratif se réfère à sa situation géographique, sur la Lange LeemStraat 387 à Anvers, où l’organisation a établi son siège. Stella Lohaus s’engage dans la prochaine décennie. À partir de 2018, l’espace d’exposition se situera à la Paleisstraat 140 à 2018 Anvers et portera donc le nom de LLS Paleis.

Einführung 

LLS Paleis ist ein alternativer Ausstellungsraum in Antwerpen, ein Freihafen für bildende Kunst, ein Ort, wo die Künstlerinnen und Künstler Komplizen finden können.

Mit dieser Haltung bestätigt der Kunstverein nicht die festen Werte innerhalb der zeitgenössischen bildenden Kunst, aber betont sein wirkliches Interesse für das Experimentelle und Herausfordernde. LLS profiliert sich als Ort in dem die strukturelle und inhaltliche Tendenz zur Uniformität der Kunstwelt in Frage gestellt wird und die Stimme der Künstlerin und des Künstlers im Zentrum steht. Neben Einzelausstellungen werden ebenso umfangreiche Gruppenausstellungen organisiert, die wegen ihrem unkonventionellen Charakter einen einmaligen Beitrag zum Diskurs in der zeitgenössischen Kunst liefern. Die Aufmerksamkeit liegt auf dem Eigensinnigen und Speziellem innerhalb eines künstlerischem Oeuvres, um so zu einem komplexeren und breiteren Kunstbegriff beizutragen.

LLS 387 wurde 2007 auf Initiative von Ulrike Lindmayr gegründet, die die künstlerische Leiterin bis 2017 war. Der Name des Vereins bezieht sich auf die Adresse in der Lange LeemStraat 387 in Antwerpen, wo der Kunstraum sich bis 2017 befand. Die neue Leiterin Stella Lohaus engagiert sich jetzt für die nächsten 10 Jahre. Ab 2018 ist der Ausstellungsraum in der Paleisstraat 140 in 2018 Antwerpen, und wird deswegen unter dem neuen Namen LLS Paleis geführt.

Introduction

LLS Paleis is an alternative art space in Antwerp, a free port for the visual arts, a place where artists can find an ally.

Starting from this attitude, the organisation does not confirm traditional values of contemporary art, but focuses on the experimental and the challenging. This means LLS presents itself as the place where the structural and fundamental standardisation of the art world is questioned and the input by the artist takes a central position. Apart from solo presentations, larger theme exhibitions are organised, which, through their unconventional approach, contribute in a unique way to the discourse within contemporary art. The focus is on what is stubborn and less obvious in an artist’s oeuvre, in order to spread a more intricate and broad understanding of art.

LLS 387 was founded in September 2007 at Ulrike Lindmayr’s initiative, who was also the organisation’s director until 2017. The name of the not-for-profit space refers to the address (Lange LeemStraat 387) in Antwerp where it was located. Stella Lohaus commits herself to the next ten years of LLS. From 2018 onwards, the exhibition space will be located at Paleisstraat 140 in Antwerp and will therefore be called LLS Paleis.

De Raad van Bestuur van de vzw is

 • Ria Pacquée, kunstenaar (bestuurder sinds 2016, voorzitter sinds 2019)
 • Steven Vanoutryve (penningmeester sinds 2019)
 • Jason Poirier dit Caulier, galerist (secretaris sinds 2019)
 • Thomas Desmet, grafisch ontwerper (bestuurder sinds 2019)
 • Suchan Kinoshita, kunstenaar (bestuurder sinds 2019)

De leden van de vzw zijn

 • Ria Pacquée, kunstenares (voorzitter)
 • Thomas Desmet (bestuurder)
 • Liliane Dewachter, curator Muhka (stichtend lid)
 • Kati Heck, kunstenares (stichtend lid)
 • Yasmine Kherbache (lid)
 • Suchan Kinoshita (bestuurder)
 • Ulrike Lindmayr (stichtend lid)
 • Stella Lohaus (stichtend lid)
 • Jason Poirier dit Caulier (secretaris)
 • Philippe Van Cauteren, directeur SMAK (stichtend lid)
 • Steven Vanoutryve (penningmeester)
 • Hilde Vets, architect en verzamelaar (stichtend lid)

Medewerkers

 • Artistieke en zakelijke leiding: Stella Lohaus
 • Medewerker: Dora Brams

Volgende tentoonstellingsprojecten van LLS 387 werden mogelijk gemaakt door de projectmatige ondersteuning van

 • All Printing Services Antwerpen (“Joëlle Tuerlinckx: FOR” 2018, “AMBRAS” 2018, “Suchan Kinoshita” 2018, “Affiniteiten#1” 2018, “HOW TO LEARN HINDI” 2019, “Dulle Griet” 2019)
 • Akzo Nobel Paints Belgium (Levis) (“NowBelgiumNow”,”Wiener Aktionismus”)
 • Antwerp Art Pavilion (“Dulle Griet” 2019)
 • AON Risk Solution (“Glory Hole”, “Affiniteiten#2”)
 • CAHF Contemporary Art Heritage Flanders (“Crossing. Van Middelheimmuseum naar de Stad en omgekeerd”)
 • District Antwerpen (“15 jaar Ultra Eczema”, “STOET”)
 • deBuren (publicatie “Opus 1”)
 • District Antwerpen (Ilke Gers, 2019)
 • Fédération Wallonie-Bruxelles (Lise Duclaux, 2019)
 • Embassy of Spain (“Affiniteiten#2” 2019)
 • Heimat (“NowBelgiumNow”, 2011)
 • Kuiperskaai (“Dulle Griet” 2019)
 • licht / Chris Pype (“NowBelgiumNow” 2011 en 2016, “Glory Hole” en “A pair is not a collection”)
 • Maagdenhuis (“Dulle Griet” 2019)
 • Maria Lassnig Foundation (“Maria Lassnig: Filmmaker”)
 • Museum Mayer van den Bergh (“Dulle Griet” 2019)
 • SMart (Tin Jacobs: “De Ezel”)
 • Stad Antwerpen (Marcel van Maele: “I hate music!”, “NowBelgiumNow” 2011 en Bernd Lohaus:   “Blumen”)
 • Seenopsis – Rush Pro Photo lab (Benjamin Verdonck: “Some work”)
 • Vanhaerts & Wilma Project Development (“NowBelgiumNow” 2011 en “Lien Hüwels”)
 • Toerisme Vlaanderen (“Dulle Griet” 2019)
 • Toneelhuis (“Dulle Griet” 2019)
 • Vidi-square (Wim Catrysse: “Dusking”, “Lien Hüwels” en NowBelgiumNow” 2016, “Affiniteiten#2” 2019, “Dulle Griet” 2019).
 • Vlaamse Overheid (Benjamin Verdonck: “Some work”, “Jeugdzonde. Over opus één en opus min één” en “Wiener Aktionismus”).
 • Woonhaven Antwerpen (“NowBelgiumNow”2011 en “Lien Hüwels”)
 • ’t Groen Kwartier (“A pair is not a collection” en “NowBelgiumNow”, 2016)

De aankoop van LLS Paleis werd mede mogelijk gemaakt door

 • Geert De Clercq
 • Anny De Decker
 • Olav De Vlam – ’t Zuiden van Europa
 • Dirk Engelen – B-architecten
 • Bo Jungle
 • fam. Körmeling – van Mens, Eindhoven
 • Laverge – Deryckere BVBA
 • Luc en Lut
 • Guy en Annelies van den Brande – Luyten
 • Walter Swennen
 • Koen Theys
 • Leen Van Backlé
 • NV Wilgelover – Marc Vandecandelaere
 • Leopold en Mia Van Hool
 • Hilde Vets – Architect
 • VIMAVI NV
 • Henk Visch

alsook door hen die wensen anoniem te blijven.

LLS 387 wordt sinds 2011 structureel ondersteund door

De Vlaamse Gemeenschap

LLS 387 wordt sinds 2013 ad hoc ondersteund door

de Stad Antwerpen

LLS 387 wordt sinds 2014 structureel gesponsord door

Duvel Moortgat

LLS 387 wordt sinds 2018 structureel gesponsord door

Sampa Tea Company

Ondernemingsnummer: 0891.007.752
IBAN: BE60 5230 8091 6970
BIC: TRIOBEBB
BTW niet toepasselijk: kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting