Ruimte voor actuele kunst

Editie

Luc Deleu: Tribune (Diary 1971 – 1978). Luc Deleu and Jef Lambrecht in Conversation, 2013

DVD met booklet (25 x 20 cm + 12 p. + 1 ill.; Nederlands, Engels)
tekst booklet: Christophe Van Gerrewey
uitgeverij: Roma Publication 194, 2013
oplage 765 exemplaren; waarvan 750 exemplaren aan € 20,
10 vertoonexemplaren (genummerd en gesigneerd) te koop aan € 1.200 + 5 AP

UITVERKOCHT

NL

camera en montage: Wim Catrysse
klank: Amplus (Johan Vandermaelen)
duur: 106 minuten
ondertiteling: Engels, Nederlands
audio: Nederlands
tekst booklet: Christophe Van Gerrewey
vertaling: Gregory Ball (booklet), Zin Taylor (ondertitels)
uitgeverij: Roma Publication 194 (Amsterdam), 2013
distributie: Idea Books (Amsterdam)
productie: Etablissement d’en face (Brussel) en LLS 387, t (Antwerpen)
productie partners: Kunst- en architectuurcentrum Stroom Den Haag (Den Haag) en Extra City Kunsthal, Antwerpen (Antwerpen)
ISBN: 978 9077459 928
copyright: Sabam for Luc Deleu / T.O.P. office

Het collage-boek Tribune – het onderwerp van deze DVD-publicatie en bijhorende booklet – is een soort “container” die de jonge startende architect Luc Deleu tussen 1971 en 1978 heeft gemaakt. Naast een blik op de wereldgeschiedenis en de actualiteiten van de eerste helft van de jaren zeventig, zit het boek vol met verwijzingen naar werken die in deze periode tot stand kwamen, of naar realisaties, die pas jaren later werkelijkheid zouden worden. Tribune is evenzeer een uiting van het verlangen naar een mondiale bewegelijkheid en de mobiele architectuur die ermee samenhangt – een verlangen dat destijds door praktische omstandigheden nog niet beantwoord kon worden, en dat in Tribune gesublimeerd werd in collages, afbeeldingen, schetsen en projecten. Dat verlangen is te omschrijven als dat van de jonge kunstenaar die hoopt eindelijk aan zijn “artistieke reis” te kunnen beginnen.

Tribune telt exact 300 bladzijden en is bijna 10 centimeter dik. De pagina’s zijn – net als de cover – zonder uitzondering bekleed met knipsels, foto’s, advertenties, schetsen, stempelafdrukken, notities, tekeningen, logo’s, cartoons, reclamefolders, bekeuringen en wereldkaarten. Het is deze combinatie van geschiedenis, kunstgeschiedenis en het individueel artistiek project, die dit vroege werk en dagboek van Luc Deleu zo uitdagend maakt.

Op de voorlaatste bladzijde van Tribune schrijft Luc Deleu dan ook: “Dit boek werd gemaakt met de idee, het doorbladeren (het lezen m.a.w.) van dit boek ooit te verfilmen en/of op V.C.R te brengen.” De voorliggende publicatie nam deze uitdaging op, 36 jaar na datum. In gesprek met gewezen journalist Jef Lambrecht bladert Deleu het collage-boek van achter naar voor door, zodat de kijker op het ritme van de gesprekspartners hun visuele wandeling kan volgen. Het gesprek gaat niet alleen over artistieke onderwerpen, maar ook over Luc Deleu’s visie op de wereld en zijn maatschappelijk engagement, zijn ambities en frustraties. Aan de hand van Deleu’s kritische – maar ook humoristische – houding wordt de kijker 106 minuten lang bij zijn oeuvre en zienswijze betrokken.

Verder wordt de DVD-publicatie begeleid door een tekst van de architectuurcriticus Christophe Van Gerrewey, die op een nauwgezette manier het collage-boek beschrijft en analyseert.

Tribune werd als object voor het eerst publiek getoond in LLS 387, t te Antwerpen, in het kader van het tentoonstellingsproject ‘Jeugdzonde. Over opus één en opus min één.’ (2009) en in zijn huidige vorm als een DVD-publicatie uitgegeven naar aanleiding van Deleu’s solo tentoonstelling ‘Orban Space’ in het Kunst- en architectuurcentrum Stroom Den Haag en in Extra City, Antwerpen (2013). Evenzeer zal Etablissement d’en face dit voorjaar een toonmoment omtrent het collage-boek Tribune presenteren in Brussel.

EN

DVD with booklet (25 x 20 cm + 12 p. + 1 ill.; Dutch, English)
Edition: 750 copies for € 20 + 10 public viewing copies (numbered and signed) for € 1.200 + 5 APs

ISBN: 978 9077459 928
Camera and editing: Wim Catrysse
Sound: Amplus (Johan Vandermaelen)
Duration: 106 minutes
Subtitled: English, Dutch
Audio: Dutch
Text booklet: Christophe Van Gerrewey
Translations: Gregory Ball (booklet), Zin Taylor (subtitles)
Publisher: Roma Publication 194 (Amsterdam), 2013
Distribution: Idea Books (Amsterdam)
Production: Etablissement d’en face (Brussels) and LLS 387 (Antwerp)
Production partners: Stroom Den Haag, centre for art and architecture (The Hague) and Extra City Kunsthal, Antwerpen (Antwerp)
Copyright: Sabam for Luc Deleu / T.O.P. office

The Tribune collage book – the subject of this DVD publication – is a sort of ‘container’ that the architect Luc Deleu made between 1971 and 1978 when he was just starting out. In addition to a look at world history and the current affairs of the first half of the seventies, the book is full of references to works that took shape in that period or to projects that were only carried out years later. Tribune is also the expression of the desire for global mobility and the mobile architecture that goes with it – a desire which at the time could not be satisfied for practical reasons, and which in Tribune were sublimated in the form of collages, illustrations, sketches and projects. One could describe this desire as that of a young artist hoping at last to launch into his ‘artistic journey’.

Tribune has exactly 300 pages and is almost 10 centimetres thick. Like the cover, the pages are without exception covered with cuttings, photos, advertisements, sketches, impresses of stamps, notes, drawings, logos, cartoons, advertising leaflets, police tickets and world maps. It is this combination of history, art history and the individual artistic project that makes this early work and diary of Luc Deleu’s so challenging.
And in fact Luc Deleu wrote on the penultimate page: ‘This book was created with the idea of one day filming it and/or recording it on a V.C.R. as it is leafed through (being read, in other words).’ This challenge was taken up for this DVD, 36 years later. In a conversation with the former journalist Jef Lambrecht, Deleu leafs through the collage book from back to front, so that the viewer, at the same pace as the two speakers, can follow their visual journey through the book. Their conversation is not only on artistic topics, but is also about Luc Deleu’s view of the world and his social commitment, his ambitions and frustrations. For 106 minutes the viewer is drawn into Deleu’s oeuvre and outlook in the light of his critical but also humorous attitude. This DVD is also accompanied by an essay by the architectural critic Christophe Van Gerrewey, who meticulously describes and analyses the collage book.

Tribune was first shown to the public as an object at LLS 387 in Antwerp, as part of an exhibition project entitled ‘Jeugdzonde. Over opus één en opus min één’ (The Sins of One’s Youth. On opus one and opus minus one) (2009) and is being published in its present form as a DVD publication on the occasion of Luc Deleu’s solo exhibition ‘Orban Space’ at Stroom Den Haag, centre for art and architecture, and at Extra City in Antwerp (2013). Etablissement d’en face in Brussels will also show the Tribune collage book for a time this spring.