Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS 387
2012

Bernd Lohaus

Blumen

06.09.2012 — 20.10.2012

[NL]

Bernd Lohaus werd in 1940 in Düsseldorf geboren en werkte sinds de jaren zestig tot aan zijn overlijden in 2010 in Antwerpen.
Zijn oorsprong als kunstenaar ligt, als Beuys’ leerling van het eerste uur, bij Fluxus. In zijn monumentale sculpturen van hout, steen en later in brons – en zeker als dichter – blijft Fluxus een uiterst belangrijke rol binnen zijn oeuvre spelen.
Minder bekend is, dat Bernd Lohaus sinds de jaren zestig bloemen in het algemeen en amaryllissen in het bijzonder tekende (en later met waterverf op papier schilderde). Deze werken op papier tonen over een tijdsspanne van vijftig jaar een “continuïteit in teder waarnemen”, zoals een collega kunstenaar het formuleerde. Vele van deze werken werden gemaakt in de zomermaanden tijdens zijn verblijf in Weert aan de Schelde.

LLS 387 wijdt voor het eerst een uitgebreide tentoonstelling aan deze tekeningen, gouaches en aquarellen van Bernd Lohaus.

De tentoonstelling wordt ingericht door beeldhouwer Manfred Pernice.

Uit de vele werken werd door Manfred Pernice een keuze gemaakt, die hij dan in chronologische volgorde, onderverdeeld in drie secties, toont: eerst de jaren ’60, ’70 en ’80, dan de jaren ’90 (beide in de garageruimte) en als laatste sectie (in het tuinhuis) de jaren 2000 tot en met 2008.
De ingekaderde bloemen hebben de status van een al getoond werk of zijn in het bezit van een verzamelaar, vriend of familielid. De losse bladeren hebben het atelier van Bernd Lohaus tot nu toe nog niet verlaten.
Dankzij de strikte chronologie in de tentoonstelling is duidelijk zichtbaar, dat de kunstenaar zich over de jaren heen steeds meer met het thema van de bloemen uiteenzet. Ook kunnen we vaststellen dat Lohaus in de verschillende periodes een voorkeur voor een bepaalde bloemsoort ontwikkelt: in de jaren ’90 is dit bijvoorbeeld de Hydrangea, of later – vanaf 2000 – de Gladiolus. Lohaus’ favoriete bloem, de Hippeastrum (in de volksmond “Amaryllis” genaamd), krijgt gedurende alle jaren zijn bijzondere aandacht.
Verder combineert Bernd Lohaus soms de tekening van een bloem met tekst. Het zijn poëtische uitdrukkingen als “klang aus dem körper” of soms de voor hem typische voorzetsels en voornaamwoorden (‘von’, ‘zu’; ‘Du’, ‘Wir’).
In het begin van de sectie van de tekeningen en aquarellen uit de jaren ’90 is er een groep werken bijeengebracht, waarvan – voorlopig toch – geen datering mogelijk lijkt. En dit ondanks het feit dat een duidelijke evolutie in vorm en stijl tussen het eerste blad uit ’63 en de laatste aquarel uit 2008 zichtbaar is. Een uiterst voorzichtig weergegeven waarneming in het begin, maakt later plaats voor krachtige kleuren, gezet met een zelfzeker penseel.

Met dank aan de Bernd Lohaus Stichting en Manfred Pernice en aan de talrijke bruikleengevers: Raymond Balau, Heike Berner, Dieter Bonnekamp, Anny De Decker, Wilfried Huyvaert, Helga Lohaus, Heinz Lohaus en Martha von Berg, Jonas Lohaus, Stella Lohaus, Hannelore Mattheus, Hadwiga en Peter Nieting, Baudouin Oosterlynck, Alain Serroyen, Chris Straetling, Micheline Szwajcer, Narcisse Tordoir, Bettina Verbeek, Begga Vermaelen, Marc Van Tichel en Annelies Van den Brande – Luyten.

Verder dank aan Nadia Bijl, Michael Curran, Andrea Kränzlin. Ludmila Kourline, Hannelore Mattheus, Ria Pacquée, Lee Preedy, Sam Sterckx, Wouter Vander Hallen, Sietske Van Aarde, Philippe Van Damme, Marc Van Tichel en Leon Vranken.

Met steun van de Stad Antwerpen en Duvel.

[EN]

Bernd Lohaus was born in Düsseldorf in 1940. From the 1960s until his death in 2010 he worked in Antwerp.
Lohaus belonged to the first generation of students of Joseph Beuys and his artistic origins are therefore rooted in the Fluxus movement. In his monumental sculptures in wood, stone and later in bronze – and certainly in his work as a poet – Fluxus always played an important role in his oeuvre.

What is less well known, however, is that from the 1960s onwards Bernd Lohaus produced drawings (and later watercolours on paper) of flowers in general and the amaryllis in particular. Covering a span of fifty years, these works on paper show a continuity in gentle observation. Many of them were made in the summer months, when Lohaus was staying in Weert on the River Scheldt.
LLS 387 is now holding the first comprehensive exhibition of Bernd Lohaus’s drawings, gouaches and watercolours of flowers.

The exhibition is presented by sculptor Manfred Pernice.

He has made a selection from the remarkable amount of paperwork’s, showing them in chronological order, divided into three sections – first the 1960s, 1970s and 1980s, then the 1990s (both in the garage space) and finally the period 2000 to 2008 (in the garden house). The framed flowers are works that have already been exhibited or are owned by a private collector, friend or relative. The loose sheets have never left Bernd Lohaus’s studio before.

The exhibition’s strict chronology reveals that over the years, Lohaus explained more and more through his flower theme. It can also be seen that the various periods are characterized by a preference for a particular flower – the hydrangea in the 1990s, for example, or the gladiolus from 2000 onwards. But the Hippeastrum, commonly known as the amaryllis, was a constant, the subject of special attention throughout the years. Sometime Lohaus also combines a flower drawing with text. This might be a poetic expression such as ‘klang aus dem körper’, or the typically Lohausian prepositions and pronouns (‘von’, ‘zu’; ‘Du’, ‘Wir’).

At the start of the section devoted to drawings and watercolours from the 1990s a number of works have been brought together that have thus far seemed impossible to date, notwithstanding the clearly visible formal and stylistic evolution between the first sheet from 1963 and the last watercolour from 2008: the cautious result of gentle observation in beginning gives way to powerful colours applied with an assured brush.

With thanks to the Bernd Lohaus Foundation and Manfred Pernice and to all the lenders: Raymond Balau, Heike Berner, Dieter Bonnekamp, Anny De Decker, Wilfried Huyvaert, Helga Lohaus, Heinz Lohaus en Martha von Berg, Jonas Lohaus, Stella Lohaus, Hannelore Mattheus, Hadwiga en Peter Nieting, Baudouin Oosterlynck, Alain Serroyen, Chris Straetling, Micheline Szwajcer, Narcisse Tordoir, Bettina Verbeek, Begga Vermaelen, Marc Van Tichel en Annelies Van den Brande – Luyten.

Also thanks to Nadia Bijl, Michael Curran, Andrea Kränzlin. Ludmila Kourline, Hannelore Mattheus, Ria Pacquée, Lee Preedy, Sam Sterckx, Wouter Vander Hallen, Sietske Van Aarde, Philippe Van Damme, Marc Van Tichel en Leon Vranken.

With the support of the City of Antwerp and Duvel Moortgat.