Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS 387
2014

Gert Robijns

Prijs Bernd Lohaus 2014 toegekend door Catherine de Zegher

01.11.2014 — 30.11.2014

[NL]

Na het overlijden van Bernd Lohaus hebben Anny De Decker en haar kinderen, Jonas en Stella Lohaus, op 21 augustus 2012 de Bernd Lohaus Stichting opgericht, een private stichting met als doel het in standhouden en promoten van de kunst en het gedachtegoed van Bernd Lohaus.
Naast het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en symposia en het inventariseren en archiveren van het oeuvre van Bernd Lohaus wil de Stichting ook kunstenaars en kunstbemiddelaars ondersteunen. Daarom werd de Prijs Bernd Lohaus in het leven geroepen, een jaarlijkse prijs met een geldsom van 10.000 Euro, die 4 jaar achtereenvolgens aan een kunstenaar zal uitgereikt worden en het 5de jaar aan een kunstbemiddelaar. Dit, omdat Bernd Lohaus als beeldend kunstenaar ook 10 jaar mede-galeriehouder was tussen 1966 en 1976 van de Wide White Space Gallery in Antwerpen.
Kenmerkend voor de Prijs Bernd Lohaus is dat alleen artistieke kwaliteiten van een oeuvre in overweging worden genomen, onafhankelijk van de ouderdom van de kunstenaars of het medium waarin zij werken. Anny De Decker, Stella Lohaus en de laureaat van het voorbije jaar, Maurice Blaussyld, kozen een aantal kunstenaars, die hen in het voorbije jaar op een bijzondere manier
waren opgevallen. Dan werd Catherine de Zegher, Directeur van het MSK Gent, gevraagd deze kunstenaars te bezoeken en nadien de laureaat aan te duiden. De beoordeling is gebaseerd op het werk en de ontmoeting met de kunstenaar zelf, niet op basis van dossiers of tussenpersonen. Catherine de Zegher heeft aan Gert Robijns de prijs toegekend.

In zijn werk speelt Gert Robijns vaak met ongewone opstellingen van gewone voorwerpen; hiermee ontwricht hij het alledaagse leven zodat het een poëtische dimensie krijgt. Liggende, scheefstaande of verplaatste voorwerpen worden ingezet in onverwachte opstellingen of nagebouwd op een andere schaal. Zo herbouwde Robijns het dorp van zijn geboorte 10 km verderop, op een schaal van 75% in het wit. Momenteel werkt Gert Robijns aan RESETHOME waarbij hij het voormalige huis van zijn grootouders op twee muren na vernietigde en 10 cm verderop herbouwt als een sculptuur/kunstpaviljoen waarin andere kunstenaars kunnen werken, tentoonstellen en verblijven.
Ter gelegenheid van de prijsuitreiking op 1 november 2014 bij LLS 387 ruimte voor actuele kunst, kiest Gert Robijns, hoewel dit geen vereiste is, voor een opstelling die rechtstreeks verband houdt met het speelse, poëtische aspect van het werk en het gedachtegoed van Bernd Lohaus.
Gert Robijns’ aquarellen van alledaagse voorwerpen, voedingswaren en planten allerlei evoceren de aquarellen die Bernd Lohaus van bloemen maakte: in termen van kleur, formaat, witruimte en medium vertonen ze veel gelijkenissen, hoewel de werken van de twee kunstenaars via kleur- en lijnvoering een eigen handschrift uitdragen. Tegelijk vormen de aquarellen van Robijns, gegroepeerd in vaste reeksen of in samenhang met andere voorwerpen, een interne dialoog die eigen is aan de ruimere praktijk van Gert Robijns.
Het werk “LOHAUS,” dat speciaal gemaakt werd voor deze gelegenheid, bestaat uit twee grote, boven elkaar geplaatste foto’s: een detail van de rekken in het magazijn en voormalig atelier van de Duits-Belgische kunstenaar waarin Lohaus’ werken gearchiveerd worden, is nog net zichtbaar onder een foto waarop de horizon zeer laag ligt. Met de open, zacht bewolkte lucht en een glimp van het Limburgse landschap waarin Robijns dagelijks aan RESETHOME werkt, verbindt Robijns zijn eigen kunstenaarspraktijk met die van Bernd Lohaus in een overlapping van generaties. In de lucht vormt een groep trekvogels zijwaarts de letter L. De op elkaar geplaatste foto’s en de tweede “horizon”, die van de witte rand van de bovenste foto, herinneren op abstracte wijze aan de Scheldekaaien in Antwerpen vlakbij waar Bernd Lohaus veel van zijn artistieke leven doorbracht.

Gert Robijns (Sint-Truiden, België, 1972) studeerde aan de Hogeschool Sint Lukas Brussel van 1992 tot 1996 en deed vervolgens onderzoek aan de Jan van Eyck Academie, Maastricht (NL). Hij deed twee kunstenaarsresidenties, bij PS1 te New York, en in het Künstlerhaus Bethanien, Berlijn. Sedert 2001 is hij gastdocent aan het KASK te Gent. Gert Robijns ontving veel kritische belangstelling voor zijn installatie The Village in 2011 waarbij hij zijn geboortedorp op schaal herbouwde een aantal km verder. RESETHOME is voorzien om in 2015 te openen. Robijns werkt momenteel aan een solotentoonstelling die zal plaatsvinden in het voorjaar van 2015 bij Tommy Simoens in Antwerpen.

Met dank aan de Bernd Lohaus Stichting, Gert Robijns, Tommy Simoens, Martin Blank, Nadia Bijl, Beau Delagaye en Andrea Kränzlin.

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Stad Antwerpen.
Gesponsord door Duvel Moortgat.

 

[EN]

Following the death of artist Bernd Lohaus in 2010, Anny De Decker and her children, Jonas and Stella Lohaus established the Bernd Lohaus Foundation on 21 August 2012. This purpose of this private foundation is to maintain and promote Bernd Lohaus’s art and ideas.
In addition to organizing exhibitions, lectures and symposia and inventorying and archiving Lohaus’s oeuvre, the Foundation also aims to support artists and art mediators. Thus the Bernd Lohaus Prize was created, an annual award of 10,000 euros to be presented to an artist in four successive years and to an art mediator in the fifth year. This last award reflects Lohaus’s ten years (1966-1976) as co-gallerist of the Wide White Space Gallery in Antwerp
When considering the recipient of the Bernd Lohaus Prize only the artistic qualities of an oeuvre are taken into account, not the artist’s age or the medium in which he or she works. Anny De Decker, Stella Lohaus and last year’s winner Maurice Blaussyld selected a number of artists who had particularly attracted their attention in the previous twelve months. Catherine de Zegher, Director of the Museum of Fine Arts, Ghent, was then asked to visit the artists and name the award-winner. Her decision is based on the work and her meeting with the artist, not on reports or intermediaries. Catherine de Zegher has awarded this year’s prize to Gert Robijns.

Robijns often plays with unusual arrangements of ordinary objects, transforming the quotidian into the poetic. Prone, aslant or transplanted objects are deployed in unexpected arrangements or rebuilt on a different scale. To cite an example, he rebuilt the village where he was born, ten kilometres away, on a scale of 75%, in white. Robijns is currently working on RESETHOME, a project involving the destruction of his grandparents’ former home – all but for two walls – and its reconstruction ten centimetres away as a sculpture/art pavilion where other artists can work, exhibit and stay.
Although this kind of referencing is by no means a requirement, for the award ceremony on 1 November 2014 at LLS 387 ruimte voor actuele kunst, Gert Robijns produced an arrangement that is directly related to the playful, poetic aspect of Bernd Lohaus’s work and ideas.
Robijns’s watercolours of everyday items, foodstuffs, and plants of all kinds evoke Lohaus’s watercolours of flowers: in terms of colour, size, white space and medium they have much in common, although in the use of colour and line the work of each artist displays an inherently personal hand. At the same time, Robijns’s watercolours – grouped in fixed series or in conjunction with other objects – form an internal dialogue that is particular to his wider practice.
The artwork with the title LOHAUS, which has been specially made for this occasion, consists of two large, superimposed photographs: a detail of the shelves in the storeroom and former studio of the German-Belgian artist, where Lohaus’s works are archived, is just visible beneath a topographic photo with a very low horizon. The large sky with its fleecy clouds and the glimpse of the Limburg landscape in which Robijns works each day on RESETHOME connects his own artistic practice with that of Lohaus in a generational overlap. In the sky a group of migratory birds form a sideways letter L. The superimposed images and the second ‘horizon’ of the white edge of the top photo are an abstract reminder of the quays of the River Scheldt in Antwerp, close to the place where Lohaus spent much of his artistic life.

Gert Robijns (Sint-Truiden, Belgium, 1972) studied at the LUCA School of Arts in Brussels from 1992 to 1996 before becoming a researcher at the Jan van Eyck Academy in Maastricht (the Netherlands). Two artist’s residences followed, at PS1 in New York and the Künstlerhaus Bethanien in Berlin. Since 2001 he has been a guest lecturer at the Royal Academy of Fine Arts in Ghent. In 2011 Robijns received a good deal of critical attention for The Village– his reconstruction of the village where he was born, several kilometres away. RESETHOME is due to open in 2015. Robijns is currently working on a solo exhibition to be held at Tommy Simoens in Antwerp in spring 2015.

With thanks to the Bernd Lohaus Stichting, Gert Robijns, Tommy Simoens, Martin Blank, Nadia Bijl, Beau Delagaye and Andrea Kränzlin.

Supported by the Flemish Government and the City of Antwerp.

Sponsored by Duvel Moortgat