Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS 387
2013

Henri Jacobs

Salle 3 et 4 du ‘Bâtiment 200 salles’

06.09.2013 — 20.10.2013

 

[NL]

De tentoonstelling met de titel Salle 3 et 4 du ‘Bâtiment 200 salles’ presenteert wandtapijten, tekeningen en een grote muurtekening van Henri Jacobs (°1957, Nederland, woont en werkt in Brussel).
Al negen jaar lang werkt Henri Jacobs consequent aan een soort dagboek, de zogenaamde Journaaltekeningen, die meestal gebaseerd zijn op een patroonachtig raster dat op zichzelf staat of door Jacobs als vertrekpunt of ondergrond voor allerlei invullingen en variaties wordt gebruikt. Zelfs in de minder vaak voorkomende figuratieve tekeningen vinden we een denken in patronen en ornamenten terug. Eveneens fungeert een patroon als een soort partituur, dat met verschillende ‘instrumenten’ kan worden uitgevoerd: potlood of waterverf op papier, olieverf op linnen, in de vorm van een geweven wandkleed of als muurtekening.

In de ‘garageruimte’ van LLS 387 werd uit de indrukwekkende hoeveelheid Journaaltekeningen – ongeveer 680 tekeningen – een selectie van 40 gemaakt, waarover Ludo van Halem in Jacobs’ nieuwe publicatie schrijft:
“De Journaaltekeningen zijn een zelf gestelde opdracht die zich nadrukkelijk over langere tijd uitstrekt. Om die opdracht uit te voeren, om te onderzoeken wat in de alledaagse stroom van gebeurtenissen, waarnemingen en gedachten tot tekening getransformeerd kan worden, is naast discipline vooral ook nieuwsgierigheid nodig, een verlangen om datgene te leren kennen wat nog achter de horizon van het bekende ligt. Er is dan ook een rusteloze honger naar beelden te bespeuren, een excessieve, niet aflatende drang – misschien wel dwang – om met de ene tekening nog meer andere uit te lokken en de leegte van het witte papier dag na dag te willen vullen: een provocatie van de eigen creativiteit. <…>
In de discipline van het dagelijkse tekenen schuilt een sterk verlangen naar een eenvoud die een tegenwicht vormt voor de jachtige waan van de dag. Zoals andere kunstwerken die over langere tijd tot stand komen <…> zijn de Journaaltekeningen dan ook een vorm van bezinning of vertonen ze zelfs sporen van een leefregel.”
De wandkleden getuigen van de mogelijkheid het meest spontane medium, de tekening, te kunnen verlaten en de resultaten naar een ander medium te vertalen. Er worden tapijten van twee soorten weeftechnieken gepresenteerd: drie ‘Jacquards’ (uit de jaren 2000 tot 2002) en acht eerder vervaardigde wandtapijten op kleiner formaat (2000), die middels ‘legwerk’ door een robot zijn geweven. Deze wandtapijten vormen een serie van negen die geïnspireerd zijn door de Vlaamse serie wandtapijten ‘Los Honores’, geweven ter ere van keizer Karel V in 1525. De titels van de wandtapijten zijn gebaseerd op een ‘vorstenspiegel’, een allegorische voorstelling van de deugden en ondeugden die een jonge vorst moet nastreven of afzweren.
Hoeveel vrijheid kan ontstaan binnen een zichzelf opgelegd raster wordt op een verrassende manier zichtbaar in de ‘Tuinkamer’ van LLS 387, waar Jacobs een grote krul over drie verschillende muren tekent. De krul lijkt op een danseres die haar elegante bewegingen uit het ritme van het onderliggend patroon voedt en daarbij moeiteloos de tekeningserie Amuletten omhelst. Deze serie (Journaaltekeningen 412 – 420) omvat negen uit elkaar voortvloeiende patronen die ondermeer verwijzen naar de familierelaties (genetische verwantschappen van moeder, zoon, dochter en kleinkinderen) en personages uit de televisieserie The Sopranos, Jacobs’ favoriete comédie humaine.

De titel van het dit tentoonstellingsproject is afgeleid van de Journaaltekening nr 229, 21 maart 2006 Bâtiment 200 salles, een tekening van een imaginair gebouw, dat door splitsing, spiegeling en verdubbeling van zijn maatvoering 200 zalen bevat. De tentoonstelling in LLS 387 bestaat uit de presentatie van zaal 3 en zaal 4 van het denkbeeldige tentoonstellingsgebouw.

Met dank aan de bruikleengevers: Maria van Halem, Jeroen Geurst, Paul van der Eerden en Rob Defares. Evenzeer aan Martin Blank, Guillaume Bijl, Nadia Bijl, Wim Catrysse, Marij Elias, Andrea Kränzlin, Francine Moyé, Ria Pacquée, Lee Preedy, Sam Sterckx, Sietske Van Aarde, Ludo van Halem, Roger Willems en Hans Wuyts.
De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de ‘Sympathisanten van LLS 387’.

Gesponsord door Duvel Moortgat.
Met de structurele ondersteuning van de Vlaamse overheid.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt de editie Nouvelle étude d’un certain détail de l’univers (50 ex.) en het boek Henri Jacobs – Journal Drawings (Roma publication 205) gepresenteerd.

Editie: Nouvelle étude d’un certain détail de l’univers
2 printgangen, elk exemplaar met de hand bewerkt
formaat: 32 x 24 cm
papiersoort: Dalbe 200 gr/m2
oplage: 50 ex. + 5 APs
prijs: 250 € /voor Sympathisanten LLS 387 (20% korting): 200 €

Boek : Henri Jacobs – Journal Drawings
492 pagina’s + 4 pagina’s kaft, geïll.
formaat : 240 x 340 mm
auteur: Ludo van Halem
vormgeving: Mevis & van Deursen, in samenwerking met Lu Liang
uitgeverij: Roma publication 205 (Amsterdam)
prijs: 60 €
prijs editie + boek: 300 € / voor Sympathisanten LLS 387: 250 €

 

[EN]

The exhibition entitled Salle 3 et 4 du ‘Bâtiment 200 salles’ presents tapestries, drawings and a large wall drawing by Henri Jacobs (b. 1957, the Netherlands, lives and works in Brussels).
For the last nine years Jacobs has been working on a sort of diary in the Journal Drawings, most of which are based on a pattern-like grid that is either an end in itself or a starting point or background for all manner of variations and interpretations. Even in the less frequently occurring figurative drawings we can discern a way of thinking in pattern and ornament. A pattern also acts as a kind of musical score that can be performed by different ‘instruments’ – pencil or watercolour on paper, oil on linen, in the form of a woven tapestry or a wall drawing.
The number of Journal Drawings is impressive: to date there are around 680 of them, of which 40 have been selected for the ‘garage space’ at LLS 387. Ludo van Halem comments on the drawings in Jacobs’ new publication:

‘The Journal Drawings are a self-imposed task that stretches emphatically over a long period of time. Alongside discipline, curiosity is also needed to perform this task, to investigate what in the daily flow of events, observations and thoughts can be transformed into drawing, and a desire to know what lies beyond the horizon of what is already known. There is also a restless appetite for images, an excessive, unrelenting urge – perhaps even a compulsion – to entice one drawing out of another and to fill the emptiness of a sheet of white paper, day after day: a provocation of one’s own creativity.
(…) within the discipline of daily drawing there lies a strong desire for a simplicity that will counterbalance the hectic complexity of everyday life. Similar to other artworks that came about over a long period of time (…) the Journal Drawings are also a form of contemplation and even exhibit traces of a rule of life.”

The tapestries evince Jacobs’s ability to move on from the most spontaneous medium, the drawing, and to translate the results into a different one. LLS 387 shows tapestries made using two types of weaving technique: three ‘Jacquards’ (made between 2000 and 2002) and eight earlier machine-woven ‘legwerk’ tapestries in a smaller size (2000). These tapestries form a series of nine, inspired by the series of Flemish hangings known as ‘Los Honores’, woven in Brussels in the early 1520s to celebrate the election of Charles V as Holy Roman Emperor. The titles of the tapestries are based on a ‘mirror of princes’, an allegorical representation of the virtues and vices that a prince should practice or avoid.
The degree of freedom that can exist within a self-imposed grid comes into surprising focus in the LLS 387 ‘garden room’, where Jacobs draws a large curl that runs across three different walls. The curl resembles a dancer who feeds her elegant movements from the rhythm of the underlying pattern and it also effortlessly embraces the Amulets drawings. This series (Journal Drawings 412-420) comprises nine patterns leading from one to the next that allude to family relationships (genetic relationships between mother, son, daughter and grandchildren), for instance, and to characters from the television series The Sopranos, Jacobs’s favourite comédie humaine.
The title of this exhibition project is derived from Journal Drawing 229 (21 March 2006), Bâtiment 200 salles, a drawing of an imaginary building which by dividing, mirroring and doubling its dimensions contains 200 rooms. LLS 387 presents rooms 3 and 4 of the ‘Bâtiment 200 salles’, the imaginary building drawn in the work with the same title.

With thanks to the lenders: Maria van Halem, Jeroen Geurst, Paul van der Eerden en Rob Defares. Evenzeer aan Martin Blank, Guillaume Bijl, Nadia Bijl, Wim Catrysse, Marij Elias, Andrea Kränzlin, Francine Moyé, Ria Pacquée, Lee Preedy, Sam Sterckx, Sietske Van Aarde, Ludo van Halem, Roger Willems en Hans Wuyts.
The exhibition has been made possible by the support of the ‘Sympathisanten’ of LLS 387.

Sponsored by Duvel Moortgat.
With the structural support of the Government of Flanders.

On the occasion of the exhibition the edition Nouvelle étude d’un certain détail de l’univers (limited edition of 50 copies) and the book Henri Jacobs – Journal Drawings (Roma publication 205) will be presented.

Edition: Nouvelle étude d’un certain détail de l’univers
2 print runs, each copy edited by hand
size: 32 x 24 cm
paper: Dalbe 200 gr/m2
issue: 50 copies + 5 APs
price: 250 € /for ‘Sympathisanten’ of LLS 387 (20% reduction): 200 €

Book : Henri Jacobs – Journal Drawings
492 pages + 4 pages cover, ill.
size : 240 x 340 mm
author: Ludo van Halem
layout: Mevis & van Deursen, with Lu Liang
publisher: Roma publication 205 (Amsterdam)
price: 60 €
price edition + book: 300 € / for ‘Sympathisanten’ of LLS 387: 250 €