Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS 387
2012

Lien Hüwels

Prijs Bernd Lohaus 2012 toegekend door Kasper König

20.10.2012 — 10.11.2012

[NL]

De Bernd Lohaus Stichting heeft o.a. tot doel kunstenaars en kunstbemiddelaars aan te moedigen. Daarom werd de Prijs Bernd Lohaus in het leven geroepen, een jaarlijkse geldprijs van 10.000 euro, die 4 jaar achtereenvolgens aan een kunstenaar zal uitgereikt worden en het 5de jaar aan een kunstbemiddelaar. Kenmerkend voor de Prijs Bernd Lohaus is dat alleen artistieke kwaliteiten van een oeuvre in overweging worden genomen, onafhankelijk van de ouderdom van de kunstenaars of medium waarin ze werken.
De procedure is als volgt: Anny De Decker en Stella Lohaus kiezen elk een aantal kunstenaars. Dan wordt een persoonlijkheid uit de beeldende kunst gevraagd deze kunstenaars te bezoeken en nadien de laureaat aan te duiden. De beoordeling is gebaseerd op het werk en de ontmoeting met de kunstenaar zelf, niet op basis van dossiers of tussenpersonen. Kasper König, o.a. mede-oprichter van Skulptur Projekte Münster, voormalig directeur van de Städelschule in Frankfurt en nog tot eind oktober 2012 directeur van het Ludwig Museum in Keulen, is de eerste die voor deze opdracht gevraagd werd.
Hij heeft Lien Hüwels gekozen.

Lien Hüwels (Ekeren, 1988; leeft en werkt in Antwerpen) maakt foto’s, video’s en installaties. Zij studeerde aan Sint Lucas in Antwerpen o.a. bij Koen Theys. Haar werk was vorig jaar te zien in de groepstentoonstellingen “NowBelgiumNow” en in het Middelheimmuseum, in de tentoonstelling “The Tiberius Principle”.

De portretten van Lien Hüwels suggereren een minimale dramatische gebeurtenis, die we als toeschouwer niet sluitend kunnen duiden: een vrouw ligt schaars gekleed, tartend op een zetel; een vrouw trekt een wit laken beschermend over haar lichaam; een vrouw zit op de grond in een ruwe lege ruimte, een jong meisje in een gestreept T-shirt twijfelt aan haar overgave. Alle zelfportretten laten door lichaamshouding, gelaatsuitdrukking, decor (kledij en achtergrond), etc. meer vermoeden dan wat we effectief te zien krijgen. En dit nog meer, omdat de kunstenares gelijktijdig als auteur en actrice optreedt en de meedogenloze omgang met het vrouwelijk lichaam en de kwetsbaarheid ervan in haar werk expliciet ter sprake brengt. Zo vallen aspecten van gêne bijna samen met momenten van uitdaging en vormt het groot formaat een tegenstrijdigheid met het zichtbaar maken van intimiteit. Deze ambiguïteiten en de directheid waarmee de kunstenaar het gebeuren in scène zet, geven de kijker een gevoel van onbehangen en voyeurisme.
De beeldtaal die Lien Hüwels hanteert is vol van subtiele referenties naar de film- en kunstgeschiedenis, waardoor de voorgestelde poses nooit leeg, maar vertrouwd lijken. De bewust gekozen armoede in haar beeldtaal – de keuze voor zwart-wit, het lage standpunt van de camera, de povere setting in het algemeen – buigt Lien Hüwels om naar een poëtische melancholie.
In haar meest recente werk, de donkere foto op het raam en het lege podium waarop twee fotolampen staan, verdwijnt het model bijna of helemaal uit het beeld.

Met dank aan de Bernd Lohaus Stichting, Gregory Brems, Stien Denys, Toon Hüwels, Stinus Renders en Sam Sterckx.

De tentoonstelling wordt gesteund door Duvel, Woonhaven, Vanhaerents & Wilma Project Development, Vidisquare, de afstudeerrichting fotografie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en Sint Lucas Antwerpen

 

[EN]

The Bernd Lohaus Foundation was set up in order to encourage artists and arts mediators. In furtherance of this aim the Prize Bernd Lohaus was created, an annual award of 10,000 euro to be presented to an artist in four consecutive years and to an art mediator in the fifth year. In considering the recipient of the Prize Bernd Lohaus only the artistic qualities of an oeuvre are taken into account, not the artist’s age or the medium in which he or she works.
The procedure is as follows: Anny De Decker and Stella Lohaus both choose a number of artists. A prominent figure from the visual arts is then asked to visit these artists and to name the eventual winner. Judgment is based on the work and the meeting with the artist, not on reports or intermediaries. Kasper König, co-founder of the Skulptur Projekte Münster, former director of the Städelschule in Frankfurt and the director of the Ludwig Museum in Cologne (until the end of October 2012), was the first to be invited to carry out this task. He has chosen Lien Hüwels.

Lien Hüwels (1988, Ekeren), who lives and works in Antwerp, makes photos, videos and installations. She is a graduate of Sint Lucas Antwerp, where Koen Theys was one of her teachers. Last year her work was shown in the group exhibition NowBelgiumNow and in The Tiberius Principle at the Middelheim Museum.
Lien Hüwels’s portraits suggest a minimal dramatic event, which we as spectators cannot interpret in any conclusive way: a scantily-clad woman lies on a sofa, confronting us with a challenging gaze; a woman pulls a white sheet protectively over her body, a woman sits on the floor in a crude empty space, a young girl in a striped T-shirt doubts how far she should go. Through posture, facial expression, setting (clothes and background) and so on, each of the portraits allows us to surmise more than we actually see. All the more so because the artist appears simultaneously as author and actress, explicitly raising the issue of the pitiless treatment of the female body and its vulnerability in her work. Thus, aspects of embarrassment virtually coincide with moments of challenge and the large format seems a contradiction to the visualization of intimacy. These ambiguities and the directness with which the artist stages the events give the viewer a feeling of uneasiness and voyeurism.
Lien Hüwels employs an idiom that is full of subtle references to art history and film, so the poses she presents are never vacant but have an apparent familiarity.
In the deliberate paucity of her imagery – the use of black and white, the low camera angle, the generally meagre setting – she turns the atmosphere to a poetic melancholy.
In her most recent work, the dark photograph in the window and the empty podium on which a couple of photo lamps stand, the model almost or completely disappears.

Acknowledgements: The Bernd Lohaus Foundation, Gregory Brems, Stien Denys, Toon Hüwels, Stinus Renders and Sam Sterckx.

The exhibition is kindly supported by Duvel, Woonhaven, Vanhaerents & Wilma Project Development, Vidisquare, the photography department of the Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen and Sint Lucas Antwerpen.