Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS 387
2016

Prijs Bernd Lohaus 2016

GAGARIN – the Artists in their Own Words the publication project of Wilfried Huet

22.10.2016 — 16.11.2016

[NL]

Vanavond wordt de Prijs Bernd Lohaus voor de vijfde keer uitgereikt. Vier keer ging hij naar een kunstenaar (Lien Hüwels, Maurice Blaussyld, Gert Robijns en Olivier Foulon). Nu, voor de vijfde editie gaat hij naar een kunstbemiddelaar. Dit omdat Bernd, buiten zijn activiteit als kunstenaar, tien jaar mee de galerie heeft gerund en zich heeft ingezet voor het oeuvre van anderen. In die zin herkennen we in de activiteit van Wilfried Huet eenzelfde engagement.

Daarom gaat de Prijs dit jaar naar het tijdschrift GAGARIN – de kunstenaars in hun eigen woorden. Wilfried Huet is aan het project begonnen in 2000, heeft ondertussen 32 nummers uitgebracht en werkt nu aan nummer 33, het laatste nummer.

GAGARIN is een zeer apart tijdschrift dat met geen ander kan vergeleken worden. Het is het enige tijdschrift ter wereld dat het woord uitsluitend aan kunstenaars verleent.

Aan elk nummer nemen acht kunstenaars deel die vandaag, waar ook ter wereld, werken. Deze acht kunstenaars zijn afkomstig uit evenveel verschillende landen. Indien mogelijk worden de teksten gepubliceerd in hun oorspronkelijke taal en letterschrift, met toevoeging van een Nederlandse en Engelse vertaling. Om u een idee te geven van de verschillende talen: het begint bij Albanees, Amharic, Arabisch, Azari en zelfs Azart… tot en met Transvaals, Turks en Zweeds. Zelfs braille en polyfonie komen er in voor.

De lijst van de 264 kunstenaars wil ik u besparen, maar er staan veel klinkende namen tussen. Toch heeft Wilfried veel kunstenaars uitgenodigd op een moment waar ze nog niet erg bekend waren. Hij richt zich tot diegenen die niet willen wachten tot alles geijkt en samengevat is, maar tot diegenen die bereid zijn stimulerende kunst en ideeën te zoeken wanneer ze nog fris zijn. Door in ieder nummer bijdragen te verenigen van kunstenaars uit verschillende landen, van verschillende talen, van verschillende leeftijd en van verschillende bekendheid binnen de beeldende kunst, komt de lezer in contact met bekende kunstenaars enerzijds, en met ideeën van jonge mensen anderzijds.

Deze tentoonstelling brengt teksten uit GAGARIN, te samen met werk van kunstenaars die in GAGARIN gepubliceerd hebben. Ook hier hebben we een vijftal verschillende generaties en nationaliteiten samengebracht: Roman Signer (1938, Appenzell, CH), Guy Rombouts (1949, Geel, BE) Suchan Kinoshita (1960, Tokio, JP), Joe Scanlan (1961, Circleville, USA), Petrit Halilaj (1986, Kostërrc, KS) en Kasper Bosmans (1990, Lommel, BE).

GAGARIN is een zeer gegeerd tijdschrift onder kunstenaars.
Wij zijn blij de Prijs aan GAGARIN uit te reiken want in België moeten originele projecten op niet veel officiële steun rekenen.
Dank u.

Anny De Decker
Toespraak bij de opening 21.10.16

[EN]

Tonight, the Prize Bernd Lohaus is awarded for the fifth time. Four times, it went to an artist (Lien Hüwels, Maurice Blaussyld, Gert Robijns and Olivier Foulon). Now, for the fifth edition, the prize goes to an art mediator. This makes sense as Bernd, outside of his activity as an artist, ran the gallery and dedicated himself to the oeuvre of others for ten years. In this sense, we recognize the same dedication in the activities of Wilfried Huet.

That’s why this year the Prize goes to the magazine GAGARIN – the Artists in their Own Words. Wilfried Huet started the project in 2000, has since released 32 issues and is currently working on issue 33, the last one.

GAGARIN is a very peculiar magazine, incomparable to any other. It is the only magazine in the world that gives the floor exclusively to artists.

Each issue is participated in by eight artists who work today, anywhere in the world. These eight artists come from as many countries. If possible, the texts are published in their original language and script, with the addition of a Dutch and English translation. To give you an idea of the different languages: they range from Albanese, Amharic, Arabic and even Azart to the Transvaal, Turkish and Swedish. Even braille and polyphony appear.

I will spare you the list of 264 artists, but it contains a lot of big names. Yet Wilfried has invited many artists at a time when they weren’t very known. He concentrates on those who don’t wish to wait until everything is verified and summarized, those who are prepared to search for stimulating art and ideas when they are still fresh. By bringing together, in every issue, contributions by artists from different countries, of a different language, of a different age, of a different celebrity within the art world, the reader is exposed to known artists on the one hand and the ideas of young people on the other.

This exhibition shows texts from GAGARIN, together with work by artists who published in GAGARIN. Here as well, we chose to bring together five different generations and nationalities: Roman Signer (1938, Appenzell, CH), Guy Rombouts (1949, Geel, BE), Suchan Kinoshita (1960, Tokio, JP), Joe Scanlan (1961, Circleville, USA), Petrit Halilaj (1986, Kostërrc, KS) and Kasper Bosmans (1990, Lommel, BE).

GAGARIN is a magazine much in demand among artists.
We are happy to award the Prize to GAGARIN, as original projects usually can’t count on much official support in Belgium.
Thank you.

Anny De Decker
Speech at the opening, October 21st 2016

 

Met dank aan/With thanks to: Bernd Lohaus Stichting en Wilfried Huet
Met structurele ondersteuning van de Vlaamse overheid en de Stad Antwerpen
Gesponsord door Duvel Moortgat