Ruimte voor actuele kunst

Archief
LLS Paleis
2021

The Serving Library

07.02.2021 — 28.02.2021

In samenwerking met 019 Gent

Opening zondag 7.02.2021, 13 – 18 u, tentoonstelling t.e.m. zondag 28.02.2021.

Zondag 14 februari, 15 u: Gesprek door Valentijn Goethals met oprichters The Serving Library: Francesca Bertolotti-Bailey, Stuart Bertolotti-Bailey, Vincenzo Latronico en David Reinfurt.
Online streaming vanuit LLS Paleis

Zaterdag 20 februari, 15 u: Lezing over grafische vormgeving, typografie en notatiesystemen met o.a. Thomas Desmet, Bodo Peeters en Boris Van den Eynden.
Live in LLS Paleis. Iedereen welkom!

Openingsuren: donderdag t.e.m. zondag van 14 u tot 18 u, en op afspraak

For the English version, please scroll down.The Serving Library Collection

De tentoonstelling die nu te zien is in LLS Paleis, is het resultaat van een samenwerking met 019*. Sinds 2020 is The Serving Library Collection als langdurige bruikleen bij hen ondergebracht met het doel deze in Europa te laten rondreizen. Hiervoor ontwierp 019 een op maat gemaakte structuur inclusief verlichting (volledig demonteerbaar en herinstalleerbaar) die met de hele verzameling objecten in een laadbak van 2 x 2 x 4 meter past.

In de tunnel van 100 objecten hangen autonome (kunst)werken, toegepaste grafische werken en andere objecten kriskras door elkaar. De enige gemeenschappelijke noemer van de objecten in deze verzameling – variërend van platenhoezen, aquarellen, houtsneden, polaroids, tekeningen, zeefdrukken, airbrush schilderijen, tot een pot groene verf, een Duitse nummerplaat, een dia… – is dat ze verschenen (gediend hebben) als illustratie in een nummer van The Serving Library Annual of in één van zijn directe voorgangers Bulletins of The Serving Library of Dot Dot Dot, en dit ergens in de voorbije twintig jaar.

 

The Serving Library Collection kan men interpreteren als een visuele neerslag met als onderwerpen:

– het statuut van het kunstwerk

– het wantrouwen ten opzichte van het fotografisch beeld

– de maker van een werk

– het auteursrecht van gevonden materiaal

– de naamsvermelding bij toeëigening

– de grenzen van sampling (“jatten uit andermans werk”)

– het waarheidsgehalte van documentaire

– de grenzen van originaliteit en uniciteit

– associaties in taal, tekst en typografie, …

–  …

De tentoonstelling toont geen onderscheid tussen al dan niet gesigneerde ongenummerde en genummerde grafiek, unicaten, drukwerk, oplages. In een bijhorende publicatie die ter inzage ligt, wordt bij een groot aantal van de objecten beschreven waarom ze deel uitmaken van de The Serving Library Collection.

Naast het tonen van de verzameling, opereert The Serving Library Collection als een mobiele seminarieruimte waarin lezingen en workshops gegeven worden aan studenten beeldende kunst, grafisch ontwerp en kunstkritiek.

The Serving Library v.z.w. werd in 2011 gesticht door Stuart Bailey, Angie Keefer en David Reinfurt. Aanvankelijk actief in Liverpool tot 2018 is de organisatie vandaag gevestigd in Londen. De huidige leden zijn Francesca Bertolotti-Bailey, Stuart Bertolotti-Bailey, Vincenzo Latronico en David Reinfurt.

Naast een publicatieplatform en een seminarieruimte bezit The Serving Library eveneens een verzameling van ca. 100 objecten, die tentoongesteld worden onder de titel The Serving Library Collection.

De verzameling startte in 2005. Een eerste partij van ongeveer 15 artikelen werd in een valies van Amsterdam naar Tallinn vervoerd voor hun eerste presentatie in een vervallen ruimte zonder elektriciteit. Vanaf toen groeide de verzameling gestaag met de steun van talloze collega’s en instituten. Ze was te zien op talrijke gastlocaties in Europa (vroege tentoonstellingen van het materiaal vonden plaats bij Kaleri Tartu in Estland (2005), op de Biënnale van Lyon (2007), Kunstverein München (2008), …) en Noord-Amerika alvorens een thuis te vinden in Liverpool, in de zomer van 2016.

De verzameling werd “The Serving Library” toen ze formeel gesticht werd in 2011, en meteen een pedagogische toepassing kreeg tijdens “From the Toolbox of a Serving Library”, een zes weken durende zomercursus in het Banff Centre in Canada in datzelfde jaar.

In 2014 ging de groep werken aan wal in het Verenigd Koninkrijk (ze vult ondertussen vier transportkisten) om een seizoen lang opgehangen te worden in een excentrieke structuur ontworpen door de Franse architect Claude Parent in Tate Liverpool (2014). Enkele jaren later verhuisde The Serving Library naar haar eigen ruimte in de historische “India Buildings” in dezelfde stad. Eind 2018 werd de ze geplaatst in Nottingham Trent University’s Bonington Gallery, visueel in dialoog met een interventie van de Engelse kunstenaar David Osbaldeston, die eveneens een werk heeft in The Serving Library Collection (nr. 58).

In oktober 2020 startten een langdurige bruikleen en presentatieproject met 019 te Gent, waar deze tentoonstelling in LLS Paleis deel van uitmaakt.

“De dienende bibliotheek verzameling”: de woorden op zich zijn bekend, de volgorde ervan opvallend minder. Wat meteen in het oog springt is het adjectief “serving”: wie (be)dient wie?

Sommige kunstwerken geven hier een humoristisch antwoord op, of tonen met subtiele ironie hoe ze allesbehalve “illustratief” zijn of geschikt om teksten toe te lichten. Nu vormen ze een dynamisch element in een tentoonstelling die een dialoog over grafiek, typografie, beeldende kunst en afbeelding(en) als reproductie wil stimuleren. Daarom is er aan dit project een discursief programma gekoppeld bestaande uit lezingen, interviews en gesprekken (zie het programma op de website llspaleis.be).

S.L., februari ‘21

 

* 019 is een kunstenaarscollectief gevestigd in een voormalige lasfabriek in Dok-Noord (Gent). Het ontstond in 2013 als het “19deproject” van de v.z.w. Smoke & Dust. 019 is Tim Bryon, Bieke Criel, Bert De Backer, Arnout De Cleene, Michiel De Cleene, Olivier Goethals, Valentijn Goethals en Tomas Lootens.

U kan de zaaltekst hier downloaden

 

 

The Serving Library Collection

The current exhibition at LLS Paleis is the result of a collaboration with 019*. Since 2020, The Serving Library Collection has been on long-term loan there with the goal of touring the collection around Europe. For this purpose, 019 designed a custom-made structure with built-in lighting (completely dismountable and reinstallable) that encapsulates the entire collection of objects within a 2 x 2 x 4 meter container.

In the tunnel of 100 objects, autonomous (art) works, applied graphic works, and other objects criss-cross each other. The only common denominator of the objects in this collection¾varying from record sleeves, aquarelles, woodcarvings, Polaroids, drawings, screen prints, airbrush painting, as well as a pot of green paint, a German license plate, a slide…¾is that they appeared (served) as illustrations in a volume of The Serving Library Annual or one its direct predecessors Bulletins of The Serving Library or Dot Dot Dot, within the past twenty years.

The Serving Library can be interpreted as a visual representation of the following subjects:

  • The status of the artwork
  • The distrust of the photographic image
  • The creator of an artwork
  • The copyright of found material
  • The attribution upon appropriation
  • The boundaries of sampling (‘stealing from another one’s work’)
  • The veracity of documentary
  • The boundaries of originality and uniqueness
  • Associations in language, text and typography…

 

The exhibition does not distinguish between signed or unsigned, unnumbered and numbered graphics, unique items, printed matter, or editions. An accompanying publication that is available to view describes why many of the objects are part of The Serving Library Collection.

In addition to displaying the collection, The Serving Library Collection operates as a mobile seminar space in which lectures and workshops are given to visual arts, graphic design and art criticism students.

The Serving Library v.z.w. was founded in 2011 by Stuart Bailey, Angie Keefer en David Reinfurt. Initially active in Liverpool until 2018, today the organization is based in London. The current members are Francesca Bertolotti-Bailey, Stuart Bertolotti-Bailey, Vincenzo Latronico and David Reinfurt.

In addition to a publication platform and a seminar room, The Serving Library also owns a collection of approximately 100 objects, which are exhibited under the title The Serving Library Collection.

The collection started in 2005. A first batch of about fifteen items were transported in a suitcase from Amsterdam to Tallinn for their first presentation in a dilapidated space without electricity. The collection grew steadily with the support of countless colleagues and institutes. It has been shown at numerous guest locations in Europe (early exhibitions of the material took place at Kaleri Tartu in Estonia (2005), at the Lyon Biennale (2007), Kunstverein Munich (2008), …) and North America before a home was found in Liverpool, in the summer of 2016.

The collection was formally named ‘The Serving Library’ in 2011, and was immediately used as a pedagogical tool during ‘From the Toolbox of a Serving Library’, a six-week summer course at the Banff Center in Canada that same year.

In 2014, the group went ashore in the UK (now filling four transport crates) to hang for a season in an eccentric structure designed by French architect Claude Parent in Tate Liverpool (2014). A few years later, The Serving Library moved to its own space in the historic ‘India Buildings’ in the same city. It was placed in Nottingham Trent University’s Bonington Gallery in late 2018, visually in dialogue with an intervention by the English artist David Osbaldeston, who also has a work in The Serving Library Collection (No. 58).

In October 2020, a long-term loan and presentation project started with 019 in Ghent, of which this exhibition in LLS Paleis is a part.

‘The serving library collection’: the words themselves are known, their order noticeably less. What immediately catches the eye is the adjective ‘serving’: who serves whom?

Some artworks provide a humorous answer to this, or show with subtle irony how they are anything but ‘illustrative’ or suitable for explaining texts. Now they form a dynamic element in an exhibition that aims to stimulate a dialogue about graphics, typography, visual art and image(s) as reproduction. That is why a discursive program has been linked to this project, consisting of lectures, interviews and conversations (see the program on the website llspaleis.be).

S.L., februari ‘21

* 019 is an artist collective located in a former welding factory in Dok-Noord (Ghent). It was created in 2013 as the “19th project” of the v.z.w. Smoke & Dust. 019 is Tim Bryon, Bieke Criel, Bert De Backer, Arnout De Cleene, Michiel De Cleene, Olivier Goethals, Valentijn Goethals and Tomas Lootens.

You can download the text here.

 

Beste,

Op zaterdag 20 februari worden drie lezingen gefilmd die later online te bekijken zijn op de website van LLS Paleis.
Daarom wordt reservatie van tentoonstellingsbezoek die namiddag aangeraden via onderstaande link:

https://www.eventbrite.be/e/tentoonstellingsbezoek-the-serving-library-tickets-141942444673

 

15 h Thomas Desmet

“Condition: GOOD. Spine creases, wear to binding and pages from reading. May contain limited notes, underlining or highlighting that does affect the text.”
of: Thomas Desmet leest voor uit en over (oa.) boeken.

 

16 h Bodo Peeters

Grafische partituren, speelvrijheid en tonale gebaren.

In deze lezing kijken we naar verschillende manieren hoe componisten naar nieuwe vormen zoeken om hun werk over te dragen naar de buitenwereld. Het buiten de geijkte lijnen treden door een abstractere benadering kan leiden tot een grotere speelvrijheid en ruimere tonale gebaren.

 

17 h Boris Van den Eynden

Dom Blijven – Het Surrationeel Emancipatieplan van de Tekstverwerker (‘Hard onder de Riem’ en/of ‘een Cultuurtoeristisch Verhaal’)

Evelin Brosi (mss E. Bonier)

Een opeenvolging van woorden ondergebracht in 8 punten (op hun beurt onderverdeeld in punten en nog meer punten) waarschijnlijk in logische volgorde – een aaneenschakeling van gedachten, waarschijnlijk over de verbanden tussen typografie, conceptuele literatuur, maximaal minimalisme, de vingerkunst van het wijzen, de ready-made, symbolische miserie, ont- dan wel herscholing, Nolens en plagiaat.

 

Met dank aan:
Bieke Criel, Mario De Munck, Suzanne Duff, Eugènia Lopez Duran, Lyra Oey, Hannelore Mattheus, Kathy Moyson, Olivier Goethals, Valentijn Goethals, Tomas Lootens, Thomas Desmet, Ria Pacquée, Bodo Peeters en Boris Van den Eynden.

LLS Paleis wordt ondersteund door de Vlaamse overheid.